Поверителност

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТА

 

„БУРГОЗОНЕ“ ООД, в качеството си на администратор и обработващ лични данни, събира, обработва и използва лични данни, предоставени от клиент, само с негово изрично съгласие или когато има законово изискване за това. Личните данни, които се събират, обработват и използват, са в обема, необходими за предоставянето на услуги от „БУРГОЗОНЕ“ ООД,  и са предоставят доброволно от клиента за такива цели.

 

Клиентът има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него, включително профилиране.

Администраторът е задължен да прекрати обработването на личните данни, освен при наличието на законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, клиентът има право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг.

Когато клиентът възрази срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява от администратора.

Клиентът има право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен и може да поиска човешка намеса от страна на администратора, правото да изрази гледната си точка и да оспори решението. Същото не се прилага, когато:

  1. a) е необходимо за сключването или изпълнението на договор между клиента и администратор;

б) е разрешено от закона;

в) се основава на изричното съгласие на клиента

Администраторът декларира, че е запознат с текста на Общия регламент за защита на личните данни и спазва принципите, установени в него и правата на субектите на личните данни.

Определения

„Администратор“ на лични данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на ЕС или в правото на държава членка.

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

„Обработване на лични данни“ е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване

„Съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

„Договорни цели“ означава целите за обработка на лични данни, посочени в настоящите общи условия.

С настоящите общи условия администраторът на лични данни определя целите и средствата за обработка на личните данни, както следва:

Използване на лични данни във връзка с използването на сайта и обработка на поръчки и плащания

Когато клиентът използва уеб сайта за събиране на обща информация, не е необходимо да въвежда никакви лични данни. Данните, които се събират и използват в тази връзка, са ограничени до данните, които интернет браузърът на клиента предава автоматично, като например датата и часа на запитването в уеб страниците, типа на браузъра, настройките на браузъра и IP адреса. Тези данни се събират по начин, който не допуска връзка с клиента и единствено гарантира възможността за достъп до избраните от него уеб страници. IP адресът се съхранява само за времето на посещението на страницата. Не се извършва оценка или анализ на лични данни.

 

Събират се следните лични данни: имена, възраст// дата на раждане, адрес, електронен адрес и телефон, само когато това е необходимо, за да се персонализира сайта за клиента  и да се обработи поръчката и плащанията му във връзка с предлаганата онлайн договорна услуга. Данни на трети лица се прехвърлят само при необходимост, за да се изпълнят задълженията на „БУРГОЗОНЕ“ ООД,, свързани с обслужване и транспортиране. Данните, които се предават на трети лица, са използвани единствено за целите и изпълнение на задачите, които са задължени да изпълняват при условията на съответното споразумение. Третото лице е подизпълнител на „БУРГОЗОНЕ“ ООД, или член на неговата група компании и обработва лични данни от негово име сигурно и в съответствие с дадените му инструкции.

 

При регистрация, когато клиентът поиска допълнителна информация или лично влезне в контакт със служители на „БУРГОЗОНЕ“ ООД, администраторът и обработващ лични данни може да запази и поддържа запис от кореспонденцията, както и да включи информацията, която съдържа в базата си данни, която се поддържа в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните.

 

Информация за съхранени данни / изтриване на данни

Клиентът може да актуализира, коригира, блокира или поиска заличаването на личните си данни, ако това не нарушава законово изискване.

Клиентът може да поиска информация за обема, естеството, целта и произхода на събраните лични данни по всяко време. Исканата информация се предоставя безплатно в едномесечен срок на адреса, посочен в края на настоящата глава за защита на личните данни.

 

Декларация за поверителност за Google Анализ

 

Уебсайт използва Google Анализ, предоставена услуга за уеб анализ на Google, Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Анализ използва „бисквитки“, текстови файлове, които се съхраняват на компютъра на клиента и позволяват анализ как се използва уебсайта. Информацията за използването на този уебсайт (включително IP адрес), генерирана от „бисквитката“, се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Google ще използва тази информация, за да направи оценка на използването на уебсайта, да състави отчети за дейността на уебсайта за операторите на уебсайтове и да предостави други услуги, свързани с използването на мрежата и интернет. Google може също да прехвърли тази информация на трети страни, при условие че това се изисква от закона или ако трети страни обработват тези данни от името на Google. В никакъв случай Google няма свързва получения IP адрес с други данни от Google. Инсталирането на „бисквитки“ може да се предотврати като се зададат съответните настройки на браузъра; в този случай всички функции на сайт може да не бъдат достъпни в пълнота.

С използването на този уебсайт приемате обработката на вашите данни от Google по описания по-горе начин и за горепосочената цел.

Срок на съхранение

Личните данни, предоставени ни чрез настоящия уеб сайт, ще бъдат съхранявани само, докато е необходимо да се изпълнят целите, за които са предоставени. Личните данни могат да бъдат съхранявани за по- дълъг срок, когато за това има законово основание и при съответствие с всички законови периоди на съхранение, приложими за тях.

Сигурност на данните

„БУРГОЗОНЕ“ ООД прилага подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни срещу неразрешено или незаконно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване, повреда, промяна или разкриване като техническото оборудване, включително преносимо оборудване, се съхранява в заключващи се зони, когато е без надзор; не се оставя преносимо оборудване, съдържащо лични данни без надзор; служителите от персонала на администратора използват подходящи сигурни пароли за влизане в системи или бази данни, съдържащи лични данни; достъпа до съответните бази данни и системи е ограничен до служители и подизпълнители, които трябва да имат достъп до личните данни при редовна смяна и актуализиране на паролите, за да се предотврати неоторизиран достъп, когато лицата вече не са ангажирани от съответната страна; провеждане на редовна оценка на риска и/или тестване за проникване в системите; служителите, работещи с лични данни, са осведомени за техните отговорности по отношение на обработката на лични данни.

 

При съмнения за нарушени права, свързани с администрирането и обработването на лични данни от „БУРГОЗОНЕ“ ООД, клиентът има право да сезира Комисията по защита на личните данни.

 

Връзка с нас

Моля, свържете се с нас на адреса, посочен по-долу, ако имате въпроси или искания, свързани със състоянието на съхранените ви лични данни:

 

Адрес: гр.София, бул.“Цар Борис III“ 124В,
ел. адрес: office@burgozone.bg

Лице за контакт: Биляна Маринова