Общи условия за продажба

 • С използването на www.burgozone.bg Вие сте длъжни да приемете следните Общи Условия, които могат да бъдат актуализирани и променяни от нас без предупреждение.
 • С използването на www.burgozone.bg Вие декларирате и гарантирате, че сте поне на 18 години.

Ако Вие не сте съгласни с тези Общи Условия, Вие не сте оторизирани да ползвате този сайт.

Настоящите „Общи условия” уреждат реда, начина и условията за покупко-продажба през онлайн магазина www. burgozone.bg, собственост на „Бургозоне”ЕООД. Тези „Общи условия” представляват договор за покупко-продажба между BURGOZONE.BG и Клиента. BURGOZONE.BG предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в онлайн магазина стоки чрез заявяване на поръчка

 • заплащане на съответната продажна цена, като Клиентът е длъжен да се съобразява и спазва настоящите Общи Условия. Клиентът може да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в онлайн магазина www.burgozone.bg стоки и услуги само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на „Общи Условия” и се задължава да ги спазва.

BURGOZONE.BG запазва правото си да променя по всяко време настоящите „Общи Условия” без предупреждение. При промени в настоящите „Общи Условия” Клиентът може да заяви, че отхвърля промените, като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на имейл адрес shop@burgozone.bg. С получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в „Общи Условия” не засягат отношенията между Клиента и BURGOZONE.BG, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стоки.

 1. Общи положения

По смисъла на настоящите „Общи Условия” изброените понятия са използвани със следното значение:

„Бургозоне”ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: 106592271, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цар Борис ІІІ №124В, предлагащо за продажба стоки в онлайн магазин www. burgozone.bg.

 • bg е уебсайт за онлайн покупко-продажба на стоки и услуги, предоставяни от „Бургозоне”ЕООД ( накратко наричана BURGOZONE.BG).

Под „стоки и услуги, предоставяни от „Бургозоне” ЕООД” се разбират:

 • вино и спиртни напитки (алкохол) по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки;
 • куверти/ ваучери за обучения, събития, дегустации и пазаруване на стоки;
 • аксесоари и опаковки;

Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики и продажна цена. BURGOZONE.BG не носи отговорност в случай, че посочената от производителя или дистрибутора информация за характеристиките на стоката е невярна или неточна.

„Клиент” е физическо или юридическо лице, което е заявило поръчка в www. burgozone.bg и е съгласно с настоящите Общи Условия. Със заявяване на поръчка Клиентът – физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 (осемнадесет) години. BURGOZONE.BG си запазва правото да откаже поръчка при съмнения за навършени 18 (осемнадесет) години от Клиента.

Електронна комуникация

Когато посещавате нашия Уеб сайт, купувате продукти или услуги през Сайта, вие комуникирате с нас електронно или дистанционно. Ние също ще комуникираме с вас чрез имейл или обаждане или обновяване на информация на Сайта. С използването на Сайта Вие се съгласявате с това, че всички споразумения, бележки, оповествявания и друг вид комуникация, която ние предоставим електронно съответстват на всички законови изисквания, че тази комуникация е в писмена форма.

 • Поръчки за покупка

За да поръчвате покупка на предлаганите продукти и услуги от www. burgozone.bg, Клиентът е необходимо да заяви съгласие с настоящите „Общи Условия”.

При поръчка Клиентът предоставя следната информация: име, фамилия, телефон, адрес и e-mail. С въвеждането на каквато и да е информация на този Уеб сайт Вие заявявате и гарантирате, че (1) Вие сте на поне 18 годишна възраст; (2) използвате своята действителна самоличност; (3) Вие сте предоставили само вярна, точна, настояща и пълна информация; (4) сте съгласни с „Общи Условия” на www. burgozone.bg.

Приемане на поръчката

Поръчката за покупка се приема от BURGOZONE.BG чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента, със следното съдържание: е-mail адрес и данни за кореспонденция на BURGOZONE.BG, както и информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена и адрес за доставка.

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на Клиента.

 • Доставка

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка от нашия партньор куриерска фирма.

BURGOZONE.BG все още не доставя поръчки извън територията на България. Моля ако имате интерес и желание да закупите стоки от www. burgozone.bg, които да бъдат доставени извън територията на България пишете на адрес: shop@burgozone.bg.

Поръчките се доставят в следните срокове: Най-късно до 5 (пет) работни дни, ако са заявени до 11ч.

BURGOZONE.BG не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока

 • наличност и невъзможността за доставка от страна на доставчиците си, BURGOZONE.BG в рамките на 48 (четиридесет и осем) часа след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента за изчерпването на стоката посредством обаждане по телефон на посочения при поръчката телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес. BURGOZONE.BG ще промени поръчката по желание на Клиента.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, BURGOZONE.BG се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

 • Цени и начин на плащане

Всички цени на стоки в BURGOZONE.BG онлайн магазин са в български левове ( BGN) , с включен ДДС. Цената в BURGOZONE.BG е единична цена за бутилка в лева с ДДС.

Сумата дължима за поръчаните продуктите следва да бъде платена в брой (наложен платеж) от Клиента или от трето лице от името на Клиента в момента на доставка на представител на куриерския ни партньор.

 • Описание на продукт

„Бургозоне”ЕООД се опитва да бъде възможно най-точен с описанието на продаваните продукти. Въпреки това „ Бургозоне”ЕООД не гарантира, че описанието на продуктите или друго съдържание на Уеб сайта е точно, пълно, актуално или безгрешно. Ако даден продукт не е какъвто е описан, вашето единствено право е да го върнете в неизползвано състояние. ЦЕНИТЕ И НАЛИЧНОСТИТЕ НА ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ ВПИСАНИ НА НАШИЯ УЕБ САЙТ СА ПРЕДМЕТ НА ПРОМЯНА БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Обявяването, описанието на, или позоваването към продукт или услуга на този Уеб сайт неозначава, че продуктът или услугата са на разположение в момента. Всички поръчки на продукти или услуги са предмет на действащото законодателство, включвайки, както е уместно, износни и вносни регулационни правилници и ограничения, ако съществуват, наложени от управляващите органи имащи юрисдикцията върху такива поръчки, продукти или услуги.

Всеки продукт предлаган на www. burgozone.bg от Бургозоне ЕООД се характеризира с

 • уникален номер ( артикулен номер), който съответства само и единствено на един продукт,
 • име ( изписано както на етикета на конкретния продукт),
 • цена в български лева.
 • Права на Клиента

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през www. burgozone.bg, като върне стоката в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до BURGOZONE.BG и да върне стоката в по-горе посочения срок с ненарушена цялост. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на адрес: гр. Оряхово 3300, ПК 30 или на е-mail адрес shop@burgozone.bg. Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й.

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

 • доставената стока явно не съответства на поръчаната от него и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
 • при транспортирането стоката е била повредена.

След получаване на стоката, Клиентът има право да иска връщането й при наличието на несъответствие на стоката с договореното, което не е могло да бъде установено при обикновен преглед на същата.

 • изброените случаи, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до BURGOZONE.BG.

BURGOZONE.BG е длъжно да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми чрез банков превод на посочена от клиента сметка не по-късно от 20 (двадесет) работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ. Други начини на връщане на средства не са позволени.

BURGOZONE.BG полага грижа информацията в www. burgozone.bg да се поддържа винаги актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

BURGOZONE.BG не гарантира, че достъпът до онлайн магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на

BURGOZONE.BG не носи отговорност за непредоставяне на достъп до www.burgozone.bg, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на BURGOZONE.BG.

Клиентът е длъжен да обезщети BURGOZONE.BG за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите Общи условия.

 • Авторски права

„Бургозоне”ЕООД уважава правото на интелектуална собственост на другите и затова молим нашите потребители за същото. Освен ако не е изрично разрешено от „Бургозоне”ЕООД, Вие се съгласявате да не променяте, отдавате, наемате, заемате, продавате, разпространявате или създавате производни на сайта ни www.burgozone.bg, изцяло или от части.

Сайтът www.burgozone.bg на „Бургозоне” ЕООД и цялото негово съдържание са материали с авторски права, защитени от Българското и международно право за интелектуална собственост. Съвкупността от съдържание на нашия уеб сайт е изключителна собственост на „Бургозоне” ЕООД и не може да бъде използвано за други цели освен за тези посочени на сайта. Услугите и информацията предоставени тук са единствено за ваше лично ползване. Вие имате само разрешение да ползвате сайта на „Бургозоне”ЕООД ( www.burgozone.bg). Нищо от неговото съдържанието не прехвърля явни или скрити права, собственост или интереси на този уеб сайт към вас.

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са в сила от 01.01.2019г.